1) Algemeen: Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het online belangrijkste kapitaal is van Recover-ballonvaarten. Om dat vertrouwen te behouden, hebben wij van de bescherming van de privacy van alle bezoekers en klanten van http://www.Recover-ballonvaarten.com (hierna genoemd de “Website”) onze prioriteit gemaakt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Website, uitgebaat door Recover-ballonvaarten. Recover-ballonvaarten wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Recover-ballonvaarten kan van tijd tot tijd en om welke reden dan ook deze privacyverklaring aanpassen, aanvullen of verbeteren aangezien de werking van de Website aangepast kan worden. Elke wijziging wordt aangekondigd op de Website en/of via e-mail en de nieuwe privacyverklaring zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 21/11/2016.

Om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden op deze Website, doet u er goed aan deze privacyverklaring te lezen. Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de legal disclaimer van Recover-ballonvaarten.

2) Verwerking persoonsgegevens: Als u deze Website gebruikt en/of uw persoonsgegevens meedeelt, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

– Soorten Persoonsgegevens: Via deze Website worden uw naam, adres en e-mailadres verzameld bij het plaatsen van een bestelling, bij het invullen van een contactformulier of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.

Net als vele andere websites, verzamelt de Website automatisch bepaalde technische informatie betreffende haar bezoekers, zoals het Internet Protocol (IP) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de Internet Service Provider, de datum en het tijdstip waarop de bezoeker de Website heeft bezocht, het internet adres van de website die u direct heeft doorverwezen naar deze Website, het besturingssysteem gebruikt door de bezoeker, de bezochte afdelingen op de Website, de bezochte pagina’s op de Website en de informatie die werd bekeken, alsook al het materiaal dat gepost werd of gedownload werd van de Website. Deze technische informatie wordt enkel gebruikt voor de technische behoeften van de Website, voor doeleinden van systeembeheer en om de Website te verbeteren.

– Wijze waarop de informatie wordt verzameld: Deze Website kan bezocht worden zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt. Persoonsgegevens worden enkel verzameld wanneer u een klantenaccount aanmaakt, wanneer u een contactformulier invult, wanneer u een bestelling plaatst of wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief en dus uitdrukkelijk en vrijwillig door u worden verstrekt.

– Gebruik van informatie: Recover-ballonvaarten gebruikt uw persoonsgegevens enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, en uw bestelling uit te voeren.

– Openbaarmaking van informatie aan derden: Geen informatie betreffende haar bezoekers zal openbaar gemaakt worden aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (bv. om online betaling mogelijk te maken, om u producten en/of diensten te leveren, om krediet- en bepaalde veiligheidscontroles uit te voeren). Voor alle situaties waarbij de wet dit voorschrijft, dient, voorafgaand aan de gegevensoverdracht, uw toestemming te worden verkregen of heeft u de mogelijkheid u te verzetten tegen dergelijke overdracht. Daarnaast heeft Recover-ballonvaarten de plicht om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten, indien zij in het bezit zijn van een gerechtelijk bevel.

De gegevens kunnen door Recover-ballonvaarten eveneens verwerkt worden in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien de privacy wetgeving in dergelijk land niet gelijkaardig is aan de Belgische privacy wetgeving, zal Recover-ballonvaarten de gepaste beschermende maatregelen om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

U dient er rekening mee te houden dat de gegevens die door u eventueel op publieke plaatsen worden gepost, zoals maar niet beperkt tot commentaren op het discussieforum of klantenbeoordelingen, door iedereen geconsulteerd kunnen worden.

3) Gebruik van het e-mailadres: Uw e-mailadres zal enkel gebruikt worden voor bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord verkocht of verhuurd worden aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten of diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Recover-ballonvaarten.

4) Rechten van de bezoeker: U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke types van persoonsgegevens Recover-ballonvaarten betreffende u beschikt en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten wijzigen of verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door Recover-ballonvaarten te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om u, op uw verzoek en kosteloos, tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op directe marketing.

5) Veiligheid: Recover-ballonvaarten handhaaft strikte beleids- en beveiligingsmaatregelen om te garanderen dat de bezoekersinformatie in haar computersystemen en – bestanden wordt beschermd. Haar werknemers hebben alleen toegang tot de bezoekersinformatie die zij nodig zouden hebben om hun werk uit te voeren en om aan u een dienst te leveren. Alle werknemers zijn verplicht om de privacy van de bezoekers te respecteren.

Recover-ballonvaarten doet al het mogelijke om haar servers, applicaties en databases veilig en vrij te houden van ongeoorloofde toegang en gebruik, door gebruik te maken van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de bescherming van deze informatie te behouden. Evenwel kan niemand 100% veiligheid garanderen. In geval van een bijzondere bezorgdheid betreffende de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, is het aan de bezoeker om te beslissen die informatie niet te verzenden via het Internet.

6) Contact: Recover-ballonvaarten is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. In geval van vragen, gelieve ons te contacteren op:

BVBA Recover-ballonvaarten
St-Bernarduswijk 20a
9220 Moerzeke